WELCOME TO : WWW.JEVPESTCONTROL.COM


บริการกำจัดปลวก แมลงและสัตว์รบกวน

ผังองค์กร

บริษัท เจมส์ เอ็นโนเวชั่น จำกัด ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารงานที่แสดงถึงการแบ่งรายการบังคับบัญชาความสัมพันธ์ ของระดับต่างๆ ภายในองค์กร โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้กำหนด และอนุมัติ นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำเอกสารใบกำหนดหน้าที่งาน ซึ่งว่าด้วยการกำหนดลักษณะงาน อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานในทุกตำแหน่ง

ผังองค์กรบริษัท เจมส์ เอ็นโนเวชั่น จำกัด


หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (โดยย่อ)

กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ บริหารกิจการทั้งบริษัทฯ รวมถึงกำหนดนโยบายคุณภาพ เป้าหมาย และควบคุมติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท
 
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด มีหน้าที่ ติดต่อหาลูกค้า ตกลงข้อกำหนดของลูกค้า การส่งมอบ การชำระเงิน พิจารณาอนุมัติใบเสนอราคา บริหารและพัฒนางานขายและการตลาด รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และหาแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
 
ผู้จัดการฝ่ายบริการ มีหน้าที่ บริหารงานด้านการวางแผนการบริการให้สามารถทันตามกำหนด ของลูกค้า,วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่พบในการ บริการ รวมถึงดูแลการบริหารจัดการ กับอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้มี ความเพียงพอต่อการใช้งานและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
 
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน มีหน้าที่ บริหารงานด้านการจัดหาทรัพยากร เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การ สรรหาบุคลากร ให้มีเพียงพอต่อความต้องการขององค์กร, รวมถึงดูแลบริหารคลังสินค้าให้มีระบบการจัดเก็บ การเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ